Deklaracja dostępności

Policealne Studium Wokalno- Aktorskie w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku. Data publikacji strony internetowej: 09.03.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Strona powstała przed wejściem w życie ustawy i poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego,
 • w filmach brak napisów.
 • Na stronie internetowej nie umieszczono skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 03.03.2021
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.03.2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Paweł Sławomir Szymański, dyrektor@szkolatalentow.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857424084 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl/

  Dostępność architektoniczna

 • Budynki Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego „Szkoła Talentów” znajdują się przy ulicy Zwycięstwa 28 w Białymstoku. Studium dzieli budynki z Zespołem Szkół nr 16 w Białymstoku.
 • Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia. Główne wejście, wspólne z Zespołem Szkół nr 16, wejście do sal lekcyjnych studium od strony parkingu, wejście bezpośrednio do auli od strony przejazdu na parking, wejście do sali gimnastycznej od podwórka.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynki szkolne są połączone na poziomie I piętra łącznikiem, do którego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 • Budynek  z salami do zajęć nr 3-8 nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózku.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do wejścia do auli od strony przejazdu na parking prowadzą schody oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.