Organizacja zajęć w studium od 25 marca do 10 kwietnia 2020r.

Praca dydaktyczna w okresie od  25 marca do  8 kwietnia 2020 roku. z wszystkich przedmiotów będzie się opierała na kształceniu z wykorzystaniem metod i technik na odległość, które oznaczają użycie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.  Nauczyciele w porozumieniu ze słuchaczami sami wybierają  aplikacje, platformy i  sposoby komunikowania się. Proponowane programy i aplikacje to Skype, Zoom, Youtube, Facebook, komunikatory takie jak Messenger czy WhatsApp, poczta email.  Nauczyciele sprawdzają obecność, monitorują naukę i sprawdzają wiedzę na bieżąco. Część zajęć może być prowadzona w formie zadawanego materiału przez nauczycieli do samodzielnej pracy słuchaczy  i  rozliczenia indywidualnego z wykonanych zadań. Słuchacze mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach. Plany lekcji będą realizowane na podstawie dotychczasowych rozkładów (sprzed zawieszenia zajęć). Jeśli będzie  to utrudnione lub wręcz niemożliwe, nauczyciele w porozumieniu z słuchaczami mogą zmienić godzinę rozpoczęcia zajęć. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz ocenianie nie ulega zmianie. Zmianie ulega jedynie forma.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r.w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r. wszystkie zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Dyrekcja PSWA