Regulamin funkcjonowania PSWA od 19 października

1. Od 19 października 2020r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie studium.
Zajęcia praktyczne z przedmiotów zawodowych są realizowane stacjonarnie w szkole, pozostałe zajęcia ( wybrane zagadnienia z historii teatru, wybrane zagadnienia z historii muzyki, umuzykalnienia, autokreacja, zespół wokalny) realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W przypadku zagrożenia zdrowia słuchaczy, nauczycieli i pracowników, po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i zgody organu prowadzącego dyrektor może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę studium oraz ustalić sposób realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3. Do studium może przychodzić słuchacz, nauczyciel i pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce przy użyciu środka dezynfekującego ( zapewnionego przez studium)
5. Osoby z zewnątrz mogą wejść do szkoły wyłącznie w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki lub po otrzymaniu zgody dyrektora studium. Obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, wpuszczane będą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

6. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą zgodnie z rozkładem zajęć, z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa.

– zajęcia prowadzone są z zachowaniem maksymalnie możliwego dystansu
– obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
– rekomenduje się stałe zachowanie dystansu pomiędzy osobami i unikanie gromadzenia się, szczególnie w pokoju słuchacza, sekretariacie, pokoju nauczycielskim
– sale lekcyjne po każdych zajęciach (co najmniej raz na godzinę ) powinny być wietrzone przez nauczycieli
– wybrane sala lekcyjne będą regularnie ozonowane
-sprzęt ( pianina, mikrofony, odtwarzacze audio, stoły, pulpity) i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić lub dezynfekować. W każdej sali znajdować się będzie płyn do dezynfekcji
– zaleca się ograniczenie używania rekwizytów podczas zajęć
– nauczyciele prowadzący zajęcia grupowe, mogą podzielić słuchaczy na mniejsze grupy i ustalić godziny zajęć dla poszczególnych grup, z jednoczesną dbałością o realizację w pełni podstawy programowej
6. W przypadku zdalnego nauczania nauczyciele zobowiązani są do dostosowania programu nauczania do kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nauczyciele w porozumieniu ze słuchaczami sami wybierają aplikacje, platformy i sposoby komunikowania się. Proponowane programy i aplikacje to Skype, Zoom, Youtube, Facebook, komunikatory takie jak Messenger czy WhatsApp, poczta email. Nauczyciele sprawdzają obecność, monitorują naukę i sprawdzają wiedzę na bieżąco. Część zajęć może być prowadzona w formie zadawanego materiału przez nauczycieli do samodzielnej pracy słuchaczy i rozliczenia indywidualnego z wykonanych zadań. Zajęcia odbywać się będą w pełnym wymiarze godzin, zgodnie z rozkładem zajęć.
7. Nie ulegają zmianie zasady promocji semestralnej. Osoby, których absencja na zajęciach będzie wynosiła powyżej 50% muszą przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.
8. Działalność artystyczna studium.
Zawiesza się organizowanie koncertów, przedstawień i pokazów, z udziałem osób trzecich. Organizowane mogą być występy na auli w ramach praktyk scenicznych z publicznością składającą się ze słuchaczy, nauczycieli i pracowników studium. Rozmieszczenie publiczności odbywać się będzie z zachowaniem odległości 2m między krzesłami.

8. Forma zaliczeń semestralnych i egzaminów dostosowana będzie do aktualnie
istniejących warunków epidemiologicznych. W zależności od sytuacji zaliczenia będą
odbywały się stacjonarnie w studium lub zdalnie.
9. Pracownicy administracji studium część pracy wykonują w sposób zdalny, ustalony z
dyrektorem studium
10. Pracownicy studium na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
w tym o ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Utrzymują w czystości
sale zajęć, ciągi komunikacyjne, dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki
i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków,
klawiatury, włączniki.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
1.W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2.W przypadku wystąpienia u osoby będącej w studium niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy odizolować osobę w ,,Izolatorium” ( pomieszczenie na II p ZSZ 16)) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
3.Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz powiadomić dyrektora studium o zakażeniu.
5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę – tel. 85 7325236 lub 222 500 115

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zmiana rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dz.U.2020.1830 z dnia 2020.10.16