Statut i Wewnętrzny System Oceniania

UCHWAŁA NR LII/679/10

RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU

z dnia 22 lutego 2010 r.

w sprawie założenia szkoły policealnej – Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr

173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) art. 5 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust.

5b i ust. 7 i art. 58 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.

1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,

poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.

1705) art. 12 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz §

2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie typów szkół artystycznych

publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 42) uchwala się, co następuje:

 • 1. 1. Zakłada się publiczną szkołę artystyczną – Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wesołej 11a, zwaną dalej „Studium”.

 1. Studium podejmie działalność z dniem 1 września 2010 r.
 • 2. Akt założycielski Studium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 • 3. Statut Studium stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 • 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
 • 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzimierz Leszek Kusak

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LII/679/10

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 22 lutego 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ – STUDIUM WOKALNO – AKTORSKIEGO

„SZKOŁA TALENTÓW” W BIAŁYMSTOKU

Na podstawie art. 58 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr

273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,

poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr

80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.

1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i nr 56 poz. 458, Nr 219, poz.1705) oraz zgodnie z

porozumieniem z dnia 1 czerwca 2009 r. zawartym  pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a

Miastem Białystok zakłada się szkołę policealną artystyczną o nazwie: Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów”

z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wesołej 11 a, zwaną dalej Studium. Studium jest publiczną szkołą policealną o

czteroletnim okresie nauczania, dającą możliwości uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w zawodzie aktor scen

muzycznych.

 • 1. Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” podejmie działalność z dniem 1 września 2010 r.
 • 2. Specjalności, w których odbywać się będzie kształcenie ustala Dyrektor Studium w porozumieniu z

organem prowadzącym szkołę.

 • 3. 1. Organizację i zasady funkcjonowania Studium określa statut.
 1. Szczegółową organizację nauczania określa opracowany i zatwierdzony we właściwym trybie arkusz

organizacji Studium.

 • 4. Odpowiedzialnym za realizację postanowień aktu założycielskiego jest Dyrektor Studium.

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LII/679/10

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia 22 lutego 2010 r.

STATUT STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIEGO „SZKOŁA TALENTÓW” W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Użyte w statucie określenia oznaczają:

1) „ Studium” – Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku; publiczną szkołę policealną

artystyczną o czteroletnim cyklu kształcenia,

2) „Dyrektor Studium” – Dyrektora Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku.

 • 2. Studium Wokalno – Aktorskie „Szkoła Talentów” z siedzibą w Białymstoku ul. Wesoła 11 a, działa na podstawie

przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.

 • 3. 1. Organem prowadzącym Studium jest Miasto Białystok.
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa

narodowego.

 1. Cykl kształcenia w Studium trwa 4 lata.
 2. Studium jest jednostką budżetową.
 • 4. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.
 • 5. Zakres i zasady współpracy Studium z Operą i Filharmonią Podlaską określa porozumienie zawarte pomiędzy:

1) Operą i Filharmonia Podlaską

2) Studium Wokalno – Aktorskim

Rozdział 2

CELE I ZADANIA STUDIUM

 • 6. 1. Studium realizuje cele i zadania określone w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz

przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 1. Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa Studium w szczególności:

1) daje możliwość uzyskania lub uzupełnienia wykształcenia w zawodzie aktora scen muzycznych,

2) umożliwia przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

3) zapewnienia słuchaczom wszechstronny rozwój intelektualny, moralny, fizyczny i estetyczny,

4) sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości studium, a w szczególności:

 1. a) udziela słuchaczom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez wychowawców klas zwanych dalej

„opiekunami roku”,

 

 1. b) otacza szczególną opieką słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej,
 2. c) organizuje i prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe,
 • 7. 1. Studium może organizować zajęcia artystyczne dla mieszkańców Białegostoku i okolic, jak również

warsztaty dla artystów z Polski i zagranicy.

 1. Studium może prowadzić zajęcia rozwijające umiejętności artystyczne dla dzieci i młodzieży na zasadzie zajęć

popołudniowych.

 • 8. Pośrednimi odbiorcami realizowanych zadań będą mieszkańcy Białegostoku i wszyscy melomani

uczestniczący w koncertach i przedstawieniach organizowanych przez Studium.

 • 9. 1. Zadania opiekuńcze Studium realizowane są w następujący sposób:

1) nad słuchaczami przebywającymi w Studium podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych

i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.

2) nad słuchaczami przebywającymi na zajęciach poza terenem szkoły i na wycieczkach szkolnych opiekę

sprawują osoby do tego upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

3) w czasie przerw pomiędzy zajęciami w Studium pełnione są nauczycielskie dyżury organizacyjno-porządkowe.

4) w czasie zajęć obowiązkowych słuchacze korzystają z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu umieszczonego

w tych salach stosując się do obowiązujących regulaminów i przepisów bhp i p.poż.

5) opiekun roku zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczącej prawidłowego korzystania

z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości pomieszczeń, bezpieczeństwa własnego i innych osób.

6) nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów, doświadczeń udzielają szerokiego instruktażu mającego

na celu bezpieczne wykorzystanie pomocy i sprzętu.

7) nauczyciele stepu, tańca współczesnego i charakterystycznego oraz rytmiki, obowiązani są zwracać uwagę na

stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydajności organizmu słuchaczy oraz przestrzegać przy tym

przepisów bhp obowiązujących w sali gimnastycznej i innych obiektach ćwiczeń.

8) słuchacz ma obowiązek przestrzegania regulaminu Studium i wewnętrznych zarządzeń Dyrektora.

 1. Dyrektor Studium powierza każdy oddział (semestr) szczególnej opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej

„opiekunem roku”, celem zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej. Opiekun winien prowadzić

oddział (semestr) przez cały okres nauczania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach słuchacze danego

oddziału mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły o zmianę opiekuna roku. Wniosek może być rozpatrzony przez

Dyrektora Szkoły, jeżeli posiadać będzie rzeczowe uzasadnienie i potwierdzenie co najmniej 3/4 słuchaczy danego

oddziału (semestru).

Rozdział 3

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • 10. 1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Studium

2) Rada Pedagogiczna

3) Samorząd Słuchaczy

 1. Każdy z wymienionych w ust.1 organów ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie i

niniejszym statucie.

 • 11. 1. Dyrektor Studium zarządza szkołą i jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Studium

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za poziom dydaktyczny i wychowawczy Studium, jego organizację oraz

wykonywanie obowiązujących przepisów.

 1. Dyrektor ustala z Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Opery i Filharmonii Podlaskiej zakres współpracy.
 2. Do obowiązków Dyrektora należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników Studium,

3) kształtowanie właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywania oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi

przepisami,

5) sprawowanie opieki nad słuchaczami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną

i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Studium,

9) zatwierdzenie szkolnego zestawu programów nauczania i nadzoru nad ich realizacją,

10) organizowanie działalności artystycznej Studium, w tym praktyk estradowych słuchaczom, 11)

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora Studium określają odrębne przepisy.
 • 12. 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który przygotowuje i prowadzi zebrania Rady

Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

 1. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ˝ członków

Rady.

 1. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z działaniem Rady Pedagogicznej określają

odrębne przepisy oraz regulamin działania Rady Pedagogicznej przez nią ustalony i zatwierdzony

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro

osobiste słuchaczy, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1) uchwalenie regulaminu własnej działalności,

2) zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez Dyrektora,

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,

4) podejmowanie uchwały upoważniającej Dyrektora Studium do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych.

 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub projekty jego zmian i przedstawia do

uchwalenia Radzie Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania, które w przepisach zostały przewidziane Radzie Szkoły, zasięgając opinii

Rady Słuchaczy.

 1. Rada Pedagogiczna analizuje wnioski Dyrektora Szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz

informacje o działalności szkoły nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 • 13. 1. Wszyscy słuchacze Studium tworzą Samorząd Słuchaczy.
 1. Zasady wybierania działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.

 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Studium.
 2. Samorząd w celu wspierania działalności statutowej Studium, może gromadzić fundusze z dobrowolnych

składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Samorządu.

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich

sprawach Studium w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw słuchaczy takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem

szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresować,

4) prawo organizowania działalności kulturalnej i oświatowej zgodnie z możliwościami organizacyjnymi i w

porozumieniu z Dyrektorem,

5) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 • 14. Zasady współdziałania organów Studium:

1) wszystkie organy Studium współpracują na terenie szkoły w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego

szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach w swoich kompetencji,

2) sytuacje konfliktowe rozwiązuje Dyrektor ze współdziałaniu z innymi statutowymi organami szkoły,

3) statutowe organy szkoły są zobowiązane do wymiany informacji o podejmowanych i planowanych

działaniach i decyzjach. W przypadku gdy stroną sporu jest Dyrektor Studium rozstrzyga organ prowadzący

szkołę,

4) spory rozstrzygane będą z udziałem wszystkich zainteresowanych na zasadzie negocjacji, porozumienia

i wzajemnego poszanowania.

Rozdział 4

ORGANIZACJA SZKOŁY

 • 15. 1. W szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ

prowadzący na wniosek Dyrektora Studium.

 1. Do kompetencji wicedyrektora należy zastępowanie Dyrektora Studium w pełnieniu obowiązków

służbowych, realizowanie zadań płynących z kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora Studium, m.in.

sprawowanie opieki dydaktycznej i organizacyjnej nad Słuchaczami Studium, bezpośrednie kierowanie organizacją procesu

dydaktycznego i organizacyjnego Studium.

 • 16. Studium w procesie nauczania realizuje podstawę programową kształcenia w zawodzie aktor scen

muzycznych oraz ramowy plan nauczania wynikający z przepisów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 17. 1. Rok szkolny rozpoczyna się dla semestru jesienno-zimowego z dniem 1 września i kończy się z dniem 31

sierpnia. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, kończą w najbliższy

piątek po 18 czerwca.

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Przerwy w nauce, ferie zimowe i letnie ustala się w oparciu

o rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach

artystycznych.

 • 18. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz

organizacyjny Studium zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa

tygodniowy i semestralny rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Studium na podstawie zatwierdzonego arkuszu

organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Obok zajęć obowiązkowych Studium organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne.
 2. W uzasadnionych przypadkach zajęcia obowiązkowe mogą odbywać się w formie bloków warsztatowych.
 3. W ramach praktyk estradowych słuchacze Studium mogą brać czynny udział w spektaklach, koncertach i innych

wydarzeniach artystycznych odbywających się na scenach Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz .

 • 19. 1. Podstawową formą pracy jest system klasowo-lekcyjny.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 • 20. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Studium jest oddział złożony ze słuchaczy. Przeciętna liczba

słuchaczy w klasie powinna wynosić nie mniej niż 8 słuchaczy.

 1. Klasa może być podzielona na grupy. Decyzję o podziale klasy na grupy podejmie organ prowadzący na

wniosek Dyrektora.

 • 21. W celu realizacji zadań statutowych, Studium dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami w obiekcie Szkoły

Podstawowej Nr 6 przy ul. Wesołej 11 a w Białymstoku, które spełniają właściwe wymagania wynikające z zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • 22. 1. Studium gromadzi księgozbiór specjalistyczny przeznaczony do wykorzystywania przez nauczycieli,

słuchaczy – zlokalizowany w czytelni szkolnej i gabinetach przedmiotowych.

 1. Pracą w czytelni kieruje pracownik administracyjno-biurowy. Do jego zakresu należy gromadzenie i

rejestracja zasobów czytelniczych.

 1. Nadzór nad pracą czytelni sprawuje Dyrektor Studium.

Rozdział 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • 23. 1. W Studium zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych

i pracowników obsługi.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 • 24. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy

oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy.

 1. Zadaniem nauczyciela jest:

1) przygotowanie słuchacza do pełnienia ról zawodowych poprzez sumienne wywiązywanie się ze swoich

obowiązków dydaktycznych,

2) wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę ogólną i specjalistyczną poprzez dostosowanie treści i metod

nauczania do możliwości psychologicznych słuchaczy,

3) wzbogacanie warsztatu pracy, m.in. poprzez gromadzenie specjalistycznych środków dydaktycznych

i materiałów metodycznych,

4) podejmowanie dodatkowych zadań nałożonych prze Radę Pedagogiczną lub Dyrektora Studium.

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

1) prowadzenie przedmiotowych zajęć dydaktycznych,

2) uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej,

3) kierowanie się dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie, a także poszanowanie godności osobistej słuchaczy,

4) prowadzenie dokumentacji wynikającej z prowadzenia procesu dydaktycznego,

5) doskonalenie się zawodowe.

 • 25. 1. Nauczyciele bloków przedmiotowych i nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą zespół

problemowo-przedmiotowy.

 1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.
 2. Do zadań zespołu należy:

1) ustalanie i ewaluacja realizowanych w Studium programów nauczania,

2) opracowanie propozycji szczegółowych zasad wewnątrz szkolnego systemu oceniania,

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego.

 • 26. 1. Dyrektor Studium powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tej klasie

zwanemu zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 4, lit. a, „opiekunem roku”.

 1. Przydziału wychowawstw dokonuje Dyrektor Studium po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.
 2. Opiekun roku jest świadomym uczestnikiem procesu wychowawczego i jednocześnie opiekunem słuchacza.

Tworzy warunki wspomagające rozwój słuchacza i przygotowanie słuchacza do pełnienia różnych ról w życiu

dorosłym.

 1. Opiekun roku jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii

spornych wewnątrz zespołowych oraz między słuchaczami, a nauczycielami.

 1. Zadania i obowiązki wychowawcy- opiekuna roku:

1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,

2) planuje i organizuje wspólnie ze słuchaczami różne formy życia zespołowego , rozwijające jednostki

i integrujące klasę,

3) współdziała z nauczycielami w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje ich działania wychowawcze wobec

tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka.

 • 27. 1. Pracowników nie będących nauczycielami zatrudnia i zwalnia Dyrektor Studium, zgodnie z odrębnymi

przepisami.

 1. Zakresy obowiązków i odpowiedzialność pracowników o których mowa w ust.1 ustala Dyrektor Studium.

Rozdział 6

SŁUCHACZE SZKOŁY

 • 28. 1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na pierwszy rok nauki w Studium jest posiadanie

świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego lub szkoły równorzędnej.

 1. Kandydat zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Studium następujące dokumenty:

1) podanie i życiorys,

2) poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,

3)4 zdjęcia,

4) zaświadczenia lekarskie wydane:

 1. a) przez lekarza ogólnego o przydatności do zawodu,
 2. b) przez chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp,
 3. c) przez laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.
 4. Dokumenty wymienione w ust. 2 kandydat składa w terminie od dnia 15 marca do dnia 31 maja.
 5. Na rok szkolny 2010/2011 dokumenty, o których mowa w ust.3 składa się w terminie do 15 czerwca 2010r.
 6. Kwalifikacja kandydatów do Studium odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.
 7. Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych.
 8. Kandydat zobowiązany jest przygotować do egzaminu:

1) dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla akompaniatora lub z podkładem

muzycznym na płycie CD,

2) wiersz oraz fragment prozy z pamięci,

3) strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo-taneczny.

 • 29. Rekrutację słuchaczy przeprowadza komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora

Studium.

 • 30. 1. Egzamin wstępny dla kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia 20 czerwca do końca roku

szkolnego.

 1. Z przebiegu egzaminu wstępnego komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów

zakwalifikowanych i listę nie zakwalifikowanych oraz uzyskanie przez nich oceny.

 • 31. 1. Decyzję o przyjęciu do Studium podejmuje Dyrektor Studium na podstawie ostatecznej oceny z

egzaminu wstępnego.

 1. O przyjmowaniu słuchaczy do klas lub na semestry programowo wyższe decyduje Dyrektor Studium na

podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której

kandydat ma być przyjęty.

 • 32. 1. Kandydat może być przyjęty w poczet słuchaczy Studium w wyniku prezentowania wybitnych

predyspozycji i wyróżniającej postawy podczas zajęć warsztatowych organizowanych przez Studium.

 1. Indeks może być również nagrodą w konkursach wokalno-aktorskich organizowanych przez Studium oraz inne

instytucje i organizacje kulturalne.

Rozdział 7

PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

 • 33. 1. Prawa uczniowskie nabywa się z chwilą zakwalifikowania w poczet Słuchaczy Studium.
 1. Każdy słuchacz ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej a w szczególności:

 1. a) przestrzeganie wcześniej ustalonych terminów i godzin przesłuchań i egzaminów,
 2. b) informacji o programach z poszczególnych przedmiotów,
 3. c) informacji podanych w pierwszych dniach roku szkolnego o minimum repertuarowym, wymaganiach

egzaminacyjnych, terminach przesłuchań, konkursów audycji muzycznych itp.

2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

4) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich

możliwości Studium.

5) przedstawiania, Dyrektorowi Studium i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich

pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

6) swobodnego wyrażania myśli, przekonań i opinii dotyczących życia szkoły, nie uwłaczających jednak niczyjej

godności osobistej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności,

8) korzystania z pomieszczeń Studium, sprzętu, środków dydaktycznych.

 1. Słuchacz ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie słuchacza,

2) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Dydaktycznych i w życiu Studium, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania,

3) godnie reprezentować Studium,

4) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników Studium, zachowywać się zgodnie z zasadami

współżycia,

5) dbać o ład, porządek i higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne.

6) wyłączenia telefonu komórkowego i innych multimediów na czas trwania zajęć edukacyjnych

7) usprawiedliwienia słuchacza z zajęć przyjmowane są do 14 dni po nieobecności słuchacza w formie pisemnej do

Sekretariatu Studium, następnie przekazywane nauczycielowi.

 • 34. 1. Słuchacz może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwała,

2) nagroda rzeczowa.

 1. Nagrody przyznaje Dyrektor Studium na wniosek opiekuna roku lub innego nauczyciela.
 • 35. 1. Dyrektor Studium może ukarać słuchacza karą nagany lub zawieszenia w prawach w przypadku:
 1. a) niewłaściwego zachowania w stosunku do nauczycieli,
 2. b) świadomego niszczenia urządzeń szkolnych i instrumentów muzycznych.
 3. Sposób wykonania kary nie może naruszać nietykalności i godności osobistej słuchacza.
 • 36. 1. Dyrektor Studium może w drodze decyzji skreślić słuchacza z listy uczniów w przypadku:

1) nie uzyskania promocji, o czym jest mowa w przepisach w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach

i placówkach artystycznych,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przez okres 2 m-cy.

 1. Decyzję o skreśleniu słuchacza z listy uczniów podejmuje Dyrektor Studium na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

Rozdział 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 37. 1. Studium używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Studium prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Studium przechowuje dokumentację, która jest podstawą wystawiania dyplomów i ich duplikatów.
 3. Zasady prowadzenia przez Studium gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Studium może posiadać własny sztandar.
 • 38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz w

przepisach wydanych na jej podstawie.