O szkole, Statut, WSO

Policealne Studium Wokalno - Aktorskie kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności   wokalno-aktorskiej.        W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej  i operowej. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w systemie dziennym. Wykładowcami są cenieni  wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie, teoretycy i reżyserzy. Studium współpracuje z artystami z Białegostoku i Polski. Słuchacze Studium odnoszą  sukcesy na scenach    teatrów muzycznych w Polsce. Biorą udział w wielu konkursach i festiwalach oraz mają na swoim koncie  występy i warsztaty ze znanymi artystami, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską. Szkoła daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki  estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej,  Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego  Ośrodka Kultury.Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy wszystkich utalentowanych w wieku 19-23 lata kochających scenę, śpiew, taniec i teatr.

Dokumenty szkolne:

Statut

Załącznik nr 1 do Statutu PSWA

WSO

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informuje się, iż:

  1. Policealne Studium Wokalno- Aktorskie ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa,                  w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  1. Administratorem Danych Osobowych jest  Policealne Studium Wokalno- Aktorskie ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku  reprezentowane przez dyrektora szkoły .
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły – na podstawie art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).
  2. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  3. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  4. Policealne Studium Wokalno- Aktorskie ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Dyrektora szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w  Policealnym Studium Wokalno- Aktorskie ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku

Inspektorem Ochrony Danych jest Izabela Remiasz. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: pocztą elektroniczną: iod@szkolatalentow.edu.pl

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku Angelika Arendt -Zadykowicz