Rekrutacja

Do egzaminu wstępnego może przystąpić osoba, która nie przekroczyła 23 roku życia.

Na podstawie Statutu Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku kandydat  zobowiązany jest przygotować do Egzaminu:

  1. dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla akompaniatora lub z podkładem muzycznym na płycie CD,
  2. wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora, tekst wiersza i prozy dostarczony razem z dokumentami do Studium),
  3. strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny.

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu nut do Studium. Próby z akompaniatorem zostaną ustalone po ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do egzaminu. Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat w dokumentach rekrutacyjnych.

Dla osób dopuszczonych do egzaminu spoza Białegostoku istnieje możliwość zakwaterowania w internacie obok Studium przy ul. Zwycięstwa 28. Osoby chętne proszone są o kontakt z internatem tel. 085 651 02 61. Koszt noclegu ok. 25 zł brutto za dobę.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium :

  1. podanie -- do pobrania
  2. kwestionariusz -do pobrania
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych
  4. 4 zdjęcia
  5. poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej
  6. kandydat musi ukończyć szkołę średnią, (nie musi posiadać matury)

Zapraszamy !!!