Rekrutacja

Do egzaminu wstępnego może przystąpić osoba, która nie przekroczyła 23 roku życia.

Egzaminy w ramach II rekrutacji uzupełniającej odbędą się w 29 - 30 sierpnia 2019 r. w siedzibie Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28.

29 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się egzamin ze śpiewu, gry aktorskiej, wiedzy teoretycznej z zakresu kultury i sztuki oraz badanie predyspozycji słuchowych. Kandydat prezentuje 2 utwory wokalne (na pamięć) zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora własnego lub ze studium. Nuty należy dostarczyć wraz z dokumentami. Próba z akompaniatorem przewidziana jest 28 sierpnia o godz.18.00 . Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub pendrivie.

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania wiersza i  fragmentu prozy  z pamięci. Teksty należy dostarczyć wraz z dokumentami.  Kandydat może otrzymać zadania zmieniające interpretację przygotowanych utworów.

W trakcie egzaminu  przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o muzyce, teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata. Badanie predyspozycji słuchowych polega  na zadaniach badających słuch wysokościowy i harmoniczny, pamięć muzyczną i poczucie rytmu. Typowe zadania to: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach, powtarzanie głosem krótkiej melodii , odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały), oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) , odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego.

30 sierpnia o godz. 9.o0 – egzamin taneczno- ruchowy.  Podczas egzaminu sprawdzana jest koordynacja ruchowa,  badane jest  poczucie rytmu, wyobraźnia ruchowo – przestrzenna oraz pamięć ruchowo-rytmiczna. Nie ma potrzeby przygotowania własnych układów choreograficznych. Wymagany jest wygodny strój do ćwiczeń. Egzamin przeprowadzany jest dla całej grupy jednocześnie. Prosimy o punktualne przybycie.

Składanie dokumentów osobiście do sekretariatu studium lub pocztą do dnia 22 sierpnia  2019 r.  

Na podstawie Statutu Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku kandydat  zobowiązany jest przygotować do Egzaminu:

  1. Dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju  z akompaniamentem lub z podkładem muzycznym na płycie CD lub pen drivie.
  2. Wiersz oraz fragment prozy z pamięci (nuty dla akompaniatora , tekst wiersza i prozy dostarczony razem z dokumentami do Studium),
  3. Strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny.

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu nut do Studium.  Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat w dokumentach rekrutacyjnych.

Dla osób dopuszczonych do egzaminu spoza Białegostoku istnieje możliwość zakwaterowania w internacie obok Studium przy ul. Zwycięstwa 28. Osoby chętne proszone są o kontakt z internatem tel. 085 651 02 61. Koszt noclegu ok. 25 zł brutto za dobę.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium :

  1. Podanie -- do pobrania
  2. Kwestionariusz -do pobrania
  3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych ( skierowania do odebrania w sekretariacie studium)
  4. 4 zdjęcia
  5. Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej . Kandydat musi ukończyć szkołę średnią (nie musi posiadać matury)

Zapraszamy !!!