Wewnętrzny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA       

 w POLICEALNYM STUDIUM WOKALNO-AKTORSKIM „Szkoła Talentów”

w BIAŁYMSTOKU.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późniejszymi zmianami/.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • 1

Istota i cele oceniania

Ocenianie wewnątrzszkolne polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. Realizacji praktyk estradowych w oparciu o realizację materiału nauczania.

 1. Rok szkolny w Studium dzieli się na 2 semestry.
 2. Klasyfikowania słuchaczy dokonuje się dwa razy w każdym roku szkolnym na zakończenie każdego semestru (w miesiącu styczniu i czerwcu).
 3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel danego przedmiotu obowiązkowego i nadobowiązkowego informuje słuchacza o:
 4. Wymaganiach edukacyjnych realizacji programu (minima programowe),
 5. Sposobach sprawdzania osiągnięć słuchaczy,
 6. Kryteriach jakie powinien spełniać słuchacz na poszczególne oceny,
 7. Warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

4.Wszystkie oceny słuchacza są jawne i powinny być uwzględnione w dzienniku lekcyjnym.

5.Na prośbę słuchacza nauczyciel zobowiązany jest do uzasadnienia oceny.

6.Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacza są udostępnione słuchaczowi do wglądu na terenie Studium.

7.Pisemne prace kontrolne słuchaczy należy przechowywać 1 rok.

 1. Nauczyciele na bieżąco informują słuchaczy o poziomie osiągnięć edukacyjnych, podczas zajęć edukacyjnych, podczas praktyk i po realizacji wydarzeń artystycznych, oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

9.Wymagania edukacyjne zostały sformułowane w zestawie programów nauczania dla poszczególnych przedmiotów i danego rocznika. Programy nauczania są do wglądu w sekretariacie  Studium.

           

 

 • 2

                        Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1.Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez siebie programu nauczania

 1. Ocenianie według skali i w formach przyjętych w Studium,
 2. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 3. Ustalenie semestralnych ocen z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają w porozumieniu z słuchaczem warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych oceny klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych nie później niż 14 dni przez przed terminem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. 14 dni przed końcoworocznym (semestralnym) zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele ustnie informują słuchacza o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.

2.Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania

3.Przedmiot praca z akompaniamentem oraz zajęcia nadobowiązkowe są przedmiotami z których słuchacz uzyskuje zaliczenie. Nie uzyskanie zaliczenia z przedmiotów nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocje do klasy programowo wyższej oraz na ukończenie szkoły.

4.Wicedyrektor zobowiązany jest są do kontroli dokumentacji poszczególnych roczników, zawierających wszystkie oceny śródroczne i końcoworoczne. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do przestrzegania terminowego wpisu obecności własnej,obecności i ocen słuchaczy do dokumentacji.

 

 • 3

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania:

1.Oceny klasyfikacyjne i promocyjne  ustala się w stopniach według następującej skali:

 • Stopień celujący 6
 • Stopień bardzo dobry 5
 • Stopień dobry 4
 • Stopień dostateczny 3
 • Stopień dopuszczający 2
 • Stopień niedostateczny 1

 

 1. Oceny ustala się na podstawie:
 2. Kryteriów jakie musi spełnić uczeń na poszczególne oceny, które opracowuje nauczyciel danego przedmiotu dla nauczanego przedmiotu określając przedmiotowy system oceniania i jego kryteria  (PSO).
 • 4

     Egzaminy:

1.W Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim „Szkoła Talentów” przeprowadza się egzaminy:

 1. Klasyfikacyjne
 2. Poprawkowe
 3. Sprawdziany

 

 • 5

 Klasyfikowanie Słuchaczy:

1.Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne  ( semestralne) polega na ustaleniu oceny przez nauczyciela danego przedmiotu. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z przedmiotów, wystawia nauczyciel tego przedmiotu na śródrocznym przesłuchaniu i prezentacji  praktycznej lub teoretycznej słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może zwolnić słuchacza  z przesłuchania i prezentacji śródrocznej.

 1. a) Sposoby i działania praktyczne -artystyczne (przesłuchania, prezentacje, sztuki teatralne, koncerty, występy, konkursy i inne formy)  sprawdzające osiągnięcia edukacyjne słuchaczy ustala Dyrektor Studium w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

2.Semestr pierwszy i drugi zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną                          podsumowującą dany semestr nauki w Studium.

3.W drugim semestrze przeprowadza się przesłuchania i zaliczenia przedmiotów przed publicznością. Termin wyznacza Dyrektor Studium w porozumieniu z nauczycielami.

 1. Podstawą wystawienia oceny i ustalenie oceny jest pilność i systematyczność pracy słuchacza i stopień spełnienia wymagań edukacyjnych i realizacji programu.

5.Jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny semestralnej klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacz na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania słuchacz jest nieklasyfikowany. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach, może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który ustala Dyrektor Studium z słuchaczem . Na pisemną prośbę Słuchacza nieklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) przeprowadza się w terminie do czterech tygodni od wydania pozytywnej decyzji o przeprowadzeniu egzaminu przez Radę Pedagogiczną. Przy klasyfikacji semestralnej końcoworocznej, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnich dniach roku szkolnego, po końcowo rocznym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenia semestralnych zajęć.

a)Sekretariat Studium powiadamia ucznia pisemnie ( e-mail ) o terminie egzaminu niezwłocznie po jego wyznaczeniu.

6.Tryb egzaminu klasyfikacyjnego określa każdorazowo Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem danego przedmiotu. Porozumienie dotyczy  zakresu materiału nauczania, który słuchacz musi zaliczyć w formie praktycznej, pisemnej lub ustnej oraz terminu egzaminu.

7.Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora w składzie:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący.
 2. b) nauczyciel uczący słuchacza danych zajęć edukacyjnych.
 3. c) inny nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub opis praktycznej realizacji materiału egzaminu
 5. Słuchacz nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych nie może być promowany.

 

 • 6

Promowanie Słuchaczy:

1.Promowanie polega na zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwały, dotyczącej:

 1. Promowaniu słuchaczy do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły,
 2. Wyróżnieniu lub odznaczeniu słuchaczy.

2.Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny semestralne wyższą od stopnia niedostatecznego.

3.Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

4.Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał z przedmiotów obowiązkowych jedną lub dwie oceny niedostateczne.

5.Słuchacz, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków podlega skreśleniu z listy Słuchaczy Studium, chyba że w uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie semestru. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły Słuchacz może powtarzać semestr tylko jeden raz za zgodą Rady Pedagogicznej.

 

 • 7

                                                Egzaminy poprawkowe:

 1. Egzamin poprawkowy odbywa się na pisemny wniosek słuchacza złożony do Dyrektora Studium przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

2.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Studium po zakończeniu danego semestru, nie później niż do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego semestru. Sekretariat Studium powiadamia pisemnie słuchacza (e-mail) lub telefonicznie o terminie egzaminu poprawkowego niezwłocznie po jego wyznaczeniu.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez Dyrektora Studium komisja w składzie:
 2. Dyrektor Studium lub Wicedyrektor-przewodniczący

 

 1. Nauczyciel uczący Słuchacza danego przedmiotu,

 

 1. Nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 

4.W uzasadnionych przypadkach lub na własną prośbę nauczyciel uczący danego przedmiotu, może być zwolniony z udziału w komisji. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin, program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub opis praktycznej realizacji materiału egzaminu.

7.Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpi do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Studium.

 • 8

      Sprawdzian

 1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Studium, jeżeli uznają, że semestralna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej w terminie nie później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w formie pisemnej w sekretariacie szkoły.
 2. W przypadku zaistniałym w ust. 1, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo   w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Ze sprawdzianu sporządza się protokół.
 3. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 • 9

Egzamin dyplomowy

1.Słuchacz kończy Policealne Studium Wokalno-Aktorskie , po zdaniu egzaminu dyplomowego będącego formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego.
2.Do egzaminu dyplomowego w Policealny Studium Wokalno-Aktorskim słuchacz, może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 5.

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna w składzie:
  a) przewodniczący komisji,
  b) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji,
  c) egzaminatorzy, którymi są nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, w tym nauczyciele przygotowujący uczniów do egzaminów dyplomowych lub zajęć edukacyjnych pokrewnych.

3.Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej powołuje nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu dyplomowego członków zespołów egzaminacyjnych, przeprowadzających poszczególne części egzaminu dyplomowego  oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. Zespół egzaminacyjny składa się z co najmniej 3 osób, w tym nauczyciela przygotowującego ucznia do egzaminu dyplomowego.

4.Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor jednostki nadzoru CEA  powołuje innego nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą.

5.Termin  poszczególnych części egzaminu dyplomowego wyznacza Dyrektor Studium.

 1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przekazują uczniom semestru programowo najwyższego informacje dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w terminie nie później niż przed zakończeniem semestru poprzedzającego semestr, w którym mają przystąpić do egzaminu dyplomowego. Informacje dotyczą:
 2. a) form części teoretycznych egzaminu dyplomowego, ustalonych przez dyrektora Studium,

b)zakresach obowiązujących treści nauczania, stanowiących podstawę przygotowania tematów egzaminacyjnych,

 1. c) programu recitalu dyplomowego.

7.Egzamin dyplomowy obejmuje:

a)część praktyczną polegająca na wykonaniu recitalu dyplomowego z udziałem publiczności, którego program umożliwia ocenę realizacji podstawy programowej i poziomu przygotowania zawodowego, dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części, wykonywane w różnych terminach.

b)część teoretyczną wiedzę z historii dziedziny odpowiedniej specjalizacji nauczanej w Studium.

8.Tematy egzaminacyjne dla części teoretycznej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator – nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny i zatwierdza przewodniczący komisji dyplomowej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji dyplomowej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się słuchaczom i przechowuje się w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.

9.Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową  w zakresie danego przedmiotu

10.Egzamin teoretyczny z historii dziedziny  przeprowadzany jest w jednej części.

 1. W części teoretycznej egzaminu słuchacz losuje jeden zestaw egzaminacyjny zawierający trzy tematy do omówienia. Zamiana wylosowanego zestawu na inny jest niedozwolona.

 

 1. Słuchacz otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Ma prawo sporządzić notatki na przygotowanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej kartkach papieru, z których może korzystać w trakcie omawiania poszczególnych tematów egzaminacyjnych. Czas trwania części ustnej nie może przekraczać 60 minut. W czasie od wylosowania zestawu egzaminacyjnego do zakończenia egzaminu słuchacz nie może opuszczać sali egzaminacyjnej. Opuszczenie sali przez słuchacza przed zakończeniem egzaminu traktowane jest jako odstąpienie od egzaminu. Wyjątek stanowi konieczność udzielenia uczniowi pomocy medycznej.

13.Egzamin dyplomowy oceniany jest w stopniach według skali określonej w  § 3 ust.1

 1. a) Ocenę z egzaminu dyplomowego części praktycznego i części teoretycznej proponuje i uzasadnia nauczyciel zajęć edukacyjnych objętych egzaminem dyplomowym, przygotowujący ucznia do tego egzaminu, uzgadniając je z pozostałymi członkami zespołu egzaminacyjnego . Jeżeli na część praktyczną składa się kilka części lub pokazów, ustala się jedną ocenę tej części.

b)W przypadku rozbieżności  w zakresie oceny, ustala się ocenę na podstawie średniej arytmetycznej z ocen proponowanych przez poszczególnych członków zespołu egzaminacyjnego i zaokrągla do pełnych stopni odpowiednio w górę.

 1. c) Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
 2. Słuchacz zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
  a) w części praktycznej – ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego,
  b) w części teoretycznej – ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
 3. Z egzaminu dyplomowego każdego słuchacza, sporządzany jest protokół według wzoru określonego w odrębnych przepisach z uwzględnieniem:

a)skład komisji,

b)termin przeprowadzenia egzaminu,

c)zadania(ćwiczenia) egzaminacyjne,

d)ocenę.

 1. Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje Studium według zasad określonych w odrębnych przepisach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Słuchacza