Załącznik do Statutu PSWA

UCHWAŁA  nr 1/2016

 Rady Pedagogicznej Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego

„Szkoła Talentów” w Białymstoku z dnia  19 stycznia 2016 roku

stanowiąca załącznik do statutu Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego

w sprawie zmiany siedziby szkoły policealnej -Studium Wokalno-Aktorskim

„Szkoła Talentów”  w Białymstoku

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z dnia 2015 r., poz.1445 i poz.1890) w związku z §3 Uchwały nr XIV/210/15 Rady Miasta Białegostoku z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany siedziby szkoły policealnej-Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku i zmiany uchwały Nr LII/679/ 10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 luty 2010 r. w sprawie założenia szkoły policealnej-Studium Wokalno-Aktorskiego im. Czesława Niemena w Białymstoku, co następuje:

  • 1
  1. Z dniem 1 stycznia 2016 r. siedziba szkoły policealnej Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku będą pomieszczenia w obiektach oświatowych położonych na nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku., wydzielone zarządzeniem Nr 2567/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku, zmienionego zarządzeniem nr 33/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 15 stycznia 2015 r. i zarządzeniem nr 169/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 5 marca 2015 r.
  2. W Statucie Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku wprowadza się następującą zmianę:

-w Rozdziale 1 Postanowienia Ogólne §2  otrzymuje brzmienie  Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” z siedzibą w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, działa na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy o  finansach publicznych oraz niniejszego statutu.”

-w Rozdziale 4 Organizacja Szkoły §21 „W celu realizacji zadań statutowych, Studium dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami w obiekcie Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” przy ul. Zwycięstwa 28 w Białymstoku, które spełniają właściwe wymagania wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

  • 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2016 r.